PHP随机生成起名用户信息

PHP 作者:程序猿 2022-04-30 03:21:16

随机生成号码

function generate_name($count,$type="array",$white_space=false){

   $arr = array(

       130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,

       144,147,

       150,151,152,153,155,156,157,158,159,

       176,177,178,

       180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,

   );

   // for($i = 0; $i < $count; $i++) {

   // $tmp[] = $arr[array_rand($arr)].' '.mt_rand(1000,9999).' '.mt_rand(1000,9999);

   // }

   $tmp = $arr[array_rand($arr)].' '.mt_rand(1000,9999).' '.mt_rand(1000,9999);

   if($type==="string"){

   $tmp=json_encode($tmp);//如果是字符串,解析成字符串

   }

   if($white_space===true){

   $tmp=preg_replace("/\s*/","",$tmp);

   }

   return $tmp;

}

随机生成姓名

<?php

function generate_name($count,$type="array",$white_space=false){

 

   $arr = array(

       130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,

       144,147,

       150,151,152,153,155,156,157,158,159,

       176,177,178,

       180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,

   );

 

   // for($i = 0; $i < $count; $i++) {

 

   //     $tmp[] = $arr[array_rand($arr)].' '.mt_rand(1000,9999).' '.mt_rand(1000,9999);

 

   // }

   $tmp = $arr[array_rand($arr)].' '.mt_rand(1000,9999).' '.mt_rand(1000,9999);

   if($type==="string"){

       $tmp=json_encode($tmp);//如果是字符串,解析成字符串

   }

   if($white_space===true){

       $tmp=preg_replace("/\s*/","",$tmp);

   }

   return $tmp;

}

//随机生成用户名

public function generateName(){

   $arrXing = $this->getXingList();

   $numbXing = count($arrXing);

   $arrMing = $this->getMingList();

   $numbMing =  count($arrMing);

   $Xing = $arrXing[mt_rand(0,$numbXing-1)];

   $Ming = $arrMing[mt_rand(0,$numbMing-1)].$arrMing[mt_rand(0,$numbMing-1)];

   $name = $Xing.$Ming;

   return $name;

}

 

//获取姓氏

 

public function getXingList(){

   $arrXing=array('赵','钱','孙','李','周','吴','郑'

   , '王','冯','陈','褚','卫','蒋','沈'

   ,'韩','杨','朱','秦','尤','许','何','吕','施','张'

   ,'孔','曹','严','华','金','魏','陶','姜','戚','谢','邹',

       '喻','柏','水','窦','章','云','苏','潘','葛'

   ,'奚','范','彭','郎','鲁','韦','昌'

   ,'马','苗','凤','花','方','任','袁','柳','鲍','史'

   ,'唐','费','薛','雷','贺','倪','汤','滕','殷','罗'

   , '毕','郝','安','常','傅','卞','齐','元','顾','孟'

   ,'平','黄','穆','萧','尹','姚'

   ,'邵','湛','汪','祁','毛','狄','米','伏','成','戴'

   ,'谈','宋','茅','庞','熊','纪','舒','屈','项','祝',

       '董','梁','杜','阮','蓝','闵','季','贾','路'

   ,'娄','江','童','颜','郭','梅','盛'

   ,'林','钟','徐','邱','骆','高','夏','蔡','田','樊'

   ,'胡','凌','霍','虞','万','支','柯','管','卢','莫',

       '柯','房','裘','缪','解','应','宗','丁','宣','邓'

   ,'单','杭','洪','包','诸','左'

   ,'石','崔','吉','龚','程','嵇','邢','裴','陆','荣'

   ,'翁','荀','于','惠','甄','曲','封','储','仲','伊',

       '宁','仇','甘','武','符','刘','景','詹','龙'

   ,'叶','幸','司','黎','溥','印','怀'

   ,'蒲','邰','从','索','赖','卓','屠','池','乔','胥'

   ,'闻','莘','党','翟','谭','贡','劳','逄','姬','申',

       '扶','堵','冉','宰','雍','桑','寿','通','燕','浦'

   ,'尚','农','温','别','庄','晏'

   ,'柴','瞿','阎','连','习','容','向','古','易','廖'

   ,'庾','终','步','都','耿','满','弘','匡','国','文',

       '寇','广','禄','阙','东','欧','利','师','巩'

   ,'聂','关','荆','司马','上官','欧阳'

   ,'夏侯','诸葛','闻人','东方','赫连','皇甫','尉迟'

   ,'公羊','澹台','公冶','宗政','濮阳','淳于','单于','太叔',

       '申屠','公孙','仲孙','轩辕','令狐','徐离'

   ,'宇文','长孙','慕容','司徒','司空');

   return $arrXing;

}

//获取名字

public function getMingList(){

   $arrMing=array(

       '伟','刚','勇','毅','俊','峰','强','军','平'

   ,'保','东','文','辉','力','明','永', '健',

       '世','广','志','义','兴','良','海','山','仁'

   ,'波','宁','贵','福','生','龙','元','全'

   ,'国','胜','学','祥','才','发','武','新','利','清'

   ,'飞','彬','富','顺','信','子','杰','涛',

       '昌','成','康','星','光','天','达','安','岩'

   ,'中','茂','进','林','有','坚','和','彪','博','诚'

   ,'先','敬','震','振','壮','会','思','群','豪','心'

   ,'邦','承','乐','绍','功','松','善','厚',

       '庆','磊','民','友','裕','河','哲','江','超'

   ,'浩','亮','政','谦','亨','奇','固','之','轮','翰'

   ,'朗','伯','宏','言','若','鸣','朋','斌','梁','栋'

   ,'维','启','克','伦','翔','旭','鹏','泽',

       '晨','辰','士','以','建','家','致','树','炎'

   ,'德','行','时','泰','盛','雄','琛','钧','冠','策'

   ,'腾','楠','榕','风','航','弘','秀','娟','英','华'

   ,'慧','巧','美','娜','静','淑','惠','珠',

       '翠','雅','芝','玉','萍','红','娥','玲','芬'

   ,'芳','燕','彩','春','菊','兰','凤','洁','梅','琳'

   ,'素','云','莲','真','环','雪','荣','爱','妹','霞'

   ,'香','月','莺','媛','艳','瑞','凡','佳',

       '嘉','琼','勤','珍','贞','莉','桂','娣','叶'

   ,'璧','璐','娅','琦','晶','妍','茜','秋','珊', '莎'

   ,'锦','黛','青','倩','婷','姣','婉','娴','瑾','颖'

   ,'露','瑶','怡','婵','雁','蓓','纨','仪','荷'

   ,'丹','蓉','眉','君','琴','蕊','薇','菁','梦','岚'

   ,'苑','婕','馨','瑗','琰','韵','融','园'

   ,'艺','咏','卿','聪','澜','纯','毓','悦','昭','冰'

   ,'爽','琬','茗','羽','希','欣','飘','育','滢'

   ,'馥','筠','柔','竹','霭','凝','晓','欢','霄','枫'

   ,'芸','菲','寒','伊','亚','宜','可','姬'

   ,'舒','影','荔','枝','丽','阳','妮','宝','贝','初'

   ,'程','梵','罡','恒','鸿','桦','骅','剑','娇'

   ,'纪','宽','苛','灵','玛','媚','琪','晴','容','睿'

   ,'烁','堂','唯','威','韦','雯','苇','萱'

   ,'阅','彦','宇','雨','洋','忠','宗','曼','紫','逸'

   ,'贤','蝶','菡','绿','蓝','儿','翠','烟');

   return $arrMing;

}

使用

public static function nicknames($data) {

   if ($data['request'] == 'nickAvailable') {

       foreach ($data as $value)

           if (is_array($value))

       $nick = $value['nickname'];

       $random = rand(2, 2);

       $nickname = $nick . '_' . $random;

       $count = 3;

       $nicknames = array();

       for ($i = 1; $i <= $count; $i++) {

           $select = self::$db->select('users', 'nickname', array('nickname' => $nickname));

           if (count($select) == 0) {

               $nicknames[] = $nickname;

           } else {

               $count = $count + 1;

           }

       }

       $array = array("status" => 0,"errors" => $nicknames,"data" => array());

       model::json($array);

   }

}

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

友情链接:

下软件就上简单下载站:https://www.jdsec.com/
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

公众号 关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
赞助链接